Blogia
Vanity Fea

En la Wikipedia Macedónica

En la Wikipedia Macedónica


... entre otras, en el artículo sobre lingüística, me enlazan:

Секција "лингвистика" од литературна теорија, критика и филологија од универзитетот Сарагоса, Шпанија.


A photo on Flickr

También en la Hindi
 


0 comentarios